Ancient Books and Authors

BOOKAUTHOR
Mudra RakshasaVishakh Datt
PadmavatMalik Mohammad Jayasi
MalavikagnimitraKalidasa
Abhigyanam – ShakuntalamKalidasa
KumārasaṃbhavamKalidasa
Buddha-charitamAshvaghosha
KathasaritsagaraSomadeva
RajataranginiKalhana
AshtadhyayiPanini
MahabhasyaPatanjali
Charaka SamhitaCharaka
Sushruta SamhitaSushruta
Bhrigu SamhitaBhrigu
ArthashastraKautilya
PanchatantraVishnu Sharma
Geet GovindaJaidev
AryabhatiyaAryabhatta
MrichchhakatikaShudraka
DayabhagaJimutavahana
Prem VatikaRaskhan
Ramayana Valmiki
Bhagavadgita Veda Vyas
Milinda Panha Menander
Buddha Charitam Ashwaghosha
Asthadyayi Panini
Silappadkaram Ilango Adigal
Panduranga Mahatyam Tenali Ramakrishna
Rajtarangini Kalhana
Devichandraguptam Vishakha Datta
Mrichchakatikam Shudraka
Dashakumaracarita Dandin
Guru Grahanth sahib Guru Arjan Dev
Kavyadarsa Dandin
Vikramarjunavijaya Pampa
Manimekalai Sattanar
Brahmasutras Badrayana
Kamasutra Vatsyayana
Mrichchakatikam Shudraka
Natya Shastra Bharata Muni
Brihat katha Gunadhya
Harsha Charita Bana Bhatt
Amuktamalayada Sri Krishna Deva Raya
Tuzk-I-Jahangir Jahangir
Babar Namah or Tuzk-e-Babari Babar
Shah Namah Firdausi
Humayun Namah Gulbadan Begum
Santipurana Poona
Vasavadatta Subandhu
Prithviraj Raso Chand Bardai
Kiratarjuniya Bharavi
Kathasarita sagara Somadeva
Indica Megasthanese
Aihole Prasasti Ravi Kriti
Lilawati Bhaskara II
Badshahnama/Padshahnama Abdul Hamid Lahori
Sur Sagar (Life of Krishna) Sur Das
Safarnama or Rihla Ibn Batuta

Some of the Books written by Kalidasa:

 • Abhigyan Shakuntalam
 • Kumar Sambhava
 • Meghdoot
 • Malavikagnimitra
 • Raghuvansha
 • Shakuntala

All these are written in Sanskrit

Some of the books written by Harshavardhana are:

 • Ratnavali
 • Priyadarsika
 • Nagananda

Some of the Books written by Varahamihra:

 • Brihat-Samhita
 • Panch-Siddhantika
 • Brihat-Jataka

Leave a Reply